Organizační opatření k volbám do výboru ZO pro funkční období 2019-2022.

Upřesňující všeobecná ustanovení:

 1. Termíny a délku voleb navrhují jednotliví dosavadní zástupci ve výboru, dle znalostí svého střediska.
 2. Ustanovené 3-členné volební komise pro jednotlivá střediska zodpovídají za regulérnost voleb a ve spolupráci s jednatelem ZO i o seznámení členů s termínem, hlasovacím místem, hodinou a způsobem.
 3. Aktuální seznam členů odborů ve střediscích bude uzavřen v 12:00 hodin den před začátkem voleb a předseda komise si jej vyzvedne u jednatele.
 4. Jednotlivý členové organizace mohou hlasovat i pomocí e-pošty, jestliže v době voleb se nemohou zúčastnit osobně, ale vždy jen ze své e-adresy, která je registrovaná na odborech, přičemž platí stejná pravidla jak při osobní účasti. Hlasování zasílá na e-mail: soukup@3csad.cz
  Jednatel tyto hlasy vytiskne pro možnou kontrolu. Fyzicky za přítomnosti komise vyplní náhradní hlasovací lístek, kde bude uveden způsob a od kterého člena pochází a uloží jej do hlasovací urny pro středisko před sčítáním hlasů.
  Vzhledem k regulérnosti voleb tyto hlasy nebudou anonymní.
 1. V případě nutnosti vyhlásit druhé kolo voleb ( tj.  voleb se zúčastnila nadpoloviční většina členů, ale žádný kandidát nezískal více jak 50 % hlasů postupují do druhého kola jen dva kandidáti s největším počtem hlasů. Druhé kolo bude konáno nejdříve po 7 dnech od zveřejnění postupujících kandidátu.
  Podobná situace může nastat i ve středisku, kde se volí dva a více členů ZV. Zvolen je kandidát, který dostal více jak 50 % hlasů a do II.kola voleb postupují jen  kandidáti, kteří nedostali nadpoloviční většinu, ale měli nejvíc hlasů, a to tak, ať druhé kolo je rozhodující.

 

Středisko OD:

Složení volební komise: pp. Hájek, Soukup, Eschnerová

 Termín: 4. – 7.12.2018   od 4,00-15:00 hodin. OD má tři členy ve výboru ZO. Volební lístek je platný, jestliže volič dá hlas maximálně 3 kandidátům.

 Kandidáti:

Foldyna David

Hlaváč Lukáš

Onderka Richard

Rozbrojová Lenka

Šařišský Květoslav

Zabdeř Martin