Volba předsedy výboru ZO

Pár slov na úvod k volebnímu řádu.
Každý člen ZO má právo volit svého zástupce ve výboru a samozřejmě také odvolávat za podmínek určených Stanovami ZO.
Do výboru volíte své zástupce na 4-leté volební období. Je povinností stávajícího výboru zorganizovat na konci volebního období nové volby ve všech střediscích, která mají více jak 20 členů. (Se souhlasem Konference ZO může být mimořádně volební období max. 5-leté.) Ale také mají povinnost si ze svého středu zvolit předsedu, místopředsedu. Popř. pověřit další osobu řešením určitého stanovaného úkolu. (Např. výborem jsem byl zmocněn řešit otázky BOZP a s tím související.)
Již na konferenci v rámci diskuze oznámil p. Foldyna, že na nejbližším jednání výboru požádá o uvolnění z funkce předsedy z osobních důvodů, přitom i nadále bude zastávat člena výboru, a to do voleb, které proběhnou v roce 2022.
Na jednání výboru ZO dne 30.7.2021 p. Foldyna oficiálně odstoupil z funkce předsedy V ZO, a protože výbor byl usnášení schopný rozhodl o provedení voleb. (Dva členové výboru, kteří se nemohli fyzicky zúčastnit, s tímto byli seznámeni telefonicky a následně i souhlasili s navrženým kandidátem. Souhlasili v případě nerozhodnosti přítomných, že do voleb se zapojí per-rollam.)

Novým předsedou výboru naší základní odborové organizace se stal k datu 1.9.2021
p. Květoslav Šarišský.

Osobně mu přeji pevné nervy jak při řešení Vašich pracovních problémů, tak hlavně při jednání s vedením, protože na podzim se bude jednat o dodatku KS v rámci mzdových otázek nás všech.

Jednatel ZO
Petr Soukup